Tiểu luận: Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây.

Ngày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trên lý thuyết phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu cho thế hệ mai sau.

Từ khóa: luận văn báo cáo, luận văn tốt nghiệp, môi trường, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây, tài nguyên thiên nhiên

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận