Luận văn: "Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á"

Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước
Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách...

Từ khóa: đề án tốt nghiệp, khách sạn Đông Á, Quản trị nhân sự, kinh tế quản lí, kinh doanh khách sạn,

doc 59 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận