luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà hàng The Gallery khách sạn M

Hiện nay, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang là mục tiêu trọng tâm của nước ta. Đây là vấn đề đặt ra cho cho từng doanh nghiệp, từng ngành kinh tế và cho toàn xã hội. Để góp phần thực hiện mục tiêu này các doanh nghiệp khách sạn đã và đang củng cố và tăng cường vị thế cạnh tranh của mình và của ngành du lịch Việt Nam trên thị trường

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, luật văn quản trị, năng lực cạnh tranh nhà hàng, kinh doanh nhà hàng, thương hiệu khách sạn, văn hóa doanh nghiệp

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận