Chính phủ

Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ CT, KT, VH, XH, QP, AN và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ TƯ đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. (Điều 109)
...

Từ khóa: Chính phủ, vài trò Chính phủ, pháp luật đại cương, đại cương pháp luật, nhà nước pháp luật, luật hiến pháp

ppt 48 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận