Giáo trình pháp luật đất đai

Luật Đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa,
là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành
trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số phận pháp lý của đất đai nhằm sử
dụng đất đai đạt hiệu quả cao phù hợp với lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất.

Từ khóa: Tài nguyên đất, Giáo trình đại cương , Tài liệu học đại học, Giáo trình đất đai, Quan hệ pháp luật đất đai, Quản lý nhà nước về đất

pdf 101 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận