Luật hàng hải

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý và khai thác những cơ sở hạ tầng mạng viễn thông quan trọng của ngành giao thông vận tải Việt nam (Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Hệ thống Đài TTDH Việt nam, Đài LUT/MCC Việt nam, dịch vụ VoIP 175 và mạng thông tin hàng hải). Công ty có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua các dịch vụ, sản phẩm viễn thông...

Từ khóa: Luật hàng hải, giáo trình Luật hàng hải, bài giảng Luật hàng hải, tài liệu Luật hàng hải, đề cương Luật hàng hải, pháp luật đại cương

pdf 176 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:238 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận