Tài liệu ôn thi triết học

Ra đời từ những năm 40 của thế kỷ thứ 19, cho đến nay những nguyên lý lí
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn giữ nguyên giá trị lí luận và thực tiễn của
nó. Và có thể nói rằng, mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn là một trong những
vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và của lí luận nhận thức mác
xít nói riêng. Quán triệt mối quan hệ đó, và đặc biệt là về vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức, đặc biệt là nhận thức khoa học là một vấn đề...
Đăng nhập để bình luận