Đề cương ôn tập Triết học

Câu 1 Đánh giá nào sau đây v ch nghĩa Mác là ề ủ đúng nhất?
A) Đã hoàn chỉnh. [1]
B) Nó chỉ là nền móng. [2]
C) Cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt. [3]
D) Cả [1]; [2]; [3] đều đúng
Câu 2 Chọn câu đúng nhất: Tại sao hiện nay việc bổ sung, phát triển lý luận của
triết học Mác – Lênin là cấp thiết?
A) Do đặc điểm thời đại: sự tương tác giữa cách mạng khoa học công nghệ và
cách mạng xã hội đã tạo nên sự biến đổi rất năng động của đời sống xã hội.
[1]
B) Do...

Từ khóa: đề cương triết, ôn tập triết, ôn thi triết, tài liệu triết, môn triết học, triết học Mác Lenin, bài giảng triết học

doc 83 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận