878 câu trắc nghiệm Mac - Lenin

Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới và sự nhận thức thế giới ấy. Vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức (tinh thần) là vấn đề cơ bản của TH. Nó có hai mặt: mặt thứ nhất giải quyết vấn đề vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau; mặt thứ hai giải quyết vấn đề con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. Và tài liệu ôn thi môn...

Từ khóa: đề cương triết học, học thuyết kinh tế, kinh tế chính trị, ôn thi triết học, tài liệu học đại học, trắc nghiệm Mac - Lenin,

doc 75 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:236 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận