ĐỀ TÀI:KIẾN TRÚC CỔ HÀ NỘI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG


Đề tài nghiên cứu gồm có ba phần chính: Chƣơng I: Khái quát chung Chƣơng II: Thực trạng hoạt động và bảo tồn của các công trình kiến trúc cổ Hà Nội Chƣơng III: Phát huy vai trò kiến trúc cổ Hà Nội trong phát triển du lịch bền vững Trong chương I, nhóm đi sâu vào nghiên c ứu các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu như: kiến trúc, kiến trúc cổ, phát triển du lịch bền vững... Trong khi nghiên cứu các khái niệm, phạm trù này, nhóm đã phân loại các...

Từ khóa: nghiên cứu kinh tế, kiến trúc Hà Nội, Hà Nội, phố cổ Hà Nội, du lịch bền vững, phát triển du lịch, du lịch Hà Nội

pdf 83 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận