Bài giảng: Pháp luật đại cương

- Từ khi xuất hiện nhà nước cho đến nay đã có nhiều nhà tư tưởng đưa ra những kiến giải khác nhau về nguồn gốc của nhà nước. Chí đến khi xuát hiện học thuyết Mác- Lê nin, nhân loại mới có sự giải thích đúng đắn về nguồn gốc của nhà nước. Theo học thuyết Mác- Lê nin, Nhà nước không tồn tại trong xã hội cộng sản nguyên thủy.
- Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên trong lịch sử nhân loại
+ Đó là một xã hội không có giai cấp, chưa...
Đăng nhập để bình luận