Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt
Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là đề
tài được rất nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện
trong các bài viết về Người ngay từ khi Người còn sống. Đảng Cộng sản
Việt Nam từ Đại hội lần thứ II đến nay đã liên tục khẳng định vai trò, ý
nghĩa, tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách,
phương pháp, Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam....
Đăng nhập để bình luận