Pháp luật đại cương

1. Một số quan điểm phi mác xít về nguồn gốc và bản chất nhà nước:
Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi
ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà
nước cần phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề liên quan như: nguồn gốc xuất
hiện nhà nước, bản chất của nhà nước,...
Đăng nhập để bình luận