Ôn tập ngữ pháp tiêng Anh

Tài liệu cung cấp kiến thức giúp cho bạn ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được hiệu quả hơn. Ngữ pháp tiếng Anh có thể khái quát thành hai nội dung, đó là các yếu tố, thành tố trong một câu và những quy tắc xắp xếp, chia các thì, thể, dạng trong câu, sự hài hòa giữa các yếu tố trong câu.

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh cơ bản, thì trong tiếng anh, hiện tại tiếp diễn, động từ tobe, rút gọn mệnh đề, thành phần tính từ

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận