Ôn tập ngữ pháp tiếng anh

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:
Một câu trong tiếng Anh thường bao gồm các thành phần sau ñây:

Ví dụ: SUBJECT
Đăng nhập để bình luận