Hồ Chí Minh - tiểu sử

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là kết tinh trí
tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam được nâng
cao tầm vóc trong thời đại mới. Điếu văn của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh
Người đã đánh giá...

Từ khóa: hồ chí minh toàn tập, tự truyện hồ chí minh, tiểu sử hồ chí minh, tư tưởng hồ chí minh, tiểu sử Bác Hồ, cuộc đời Bác Hồ

doc 296 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận