Tư tưởng Hồ Chí Minh-Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Con đường hình thành tư duy Hồ
Chí Minh về CNXH ở Việt Nam.Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ
nhiều phương diện.Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ
quan điểm duy vật lịch sử của Mác. Người đã tiếp thu những
quan điểm về bản chất và
mục tiêu của CNXHKH.Hồ Chí Minh tiếp cận
CNXH từ lập trường yêu
nước và khát vọng giải
phóng dân tộc

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, câu hỏi tư tưởng, tài liệu tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, môn tư tưởng hồ chí minh, giáo trình môn tư tưởng

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận