Giáo trình môn Pháp luật đại cương

Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội.

Từ khóa: Pháp luật đại cương, giáo trình Pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, Tài liệu pháp luật đại cương, Hệ thống pháp luật

pdf 147 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận