Tập bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH công nghiệp TPHCM

Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Từ đó Giáo trình pháp luật đại cương dùng cho sinh viên đã được biên soạn.
Đăng nhập để bình luận