Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp yếu tố khách quan với yếu tố chủ quan a) Truyền thống tư tưởng và văn hoá Việt Nam.
UNESCO khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống văn hoá hàng nghìn năm của
dân tộc Việt Nam.
Trước tiên, đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Đây là
truyền thống...
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.97:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)