Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguy n Ái Qu c, ra đi ễ ố tìm đường cứu nước, cứu
dân vào lúc chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai
đoạn đế quốc chủ nghĩa, chúng đã xác lập được
sự thống trị trên toàn thế giới. Vấn đề dân tộc đã
trở thành vấn đề quốc tế lớn.
-Cách mạng giải phóng dân tộc đã trở thành một
bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.
- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm
1917 đã giúp Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhận
ra chân lý của thời đại: ”Chỉ có chủ nghĩa xã hội,
chủ nghĩa cộng sản mới...

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, tài liệu môn tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, chủ nghĩa xã hội

ppt 64 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận