Tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc

Điểm mới mẻ trong lập luận Hồ Chí Minh: sự nghiệp cách mạng nước ta, muốn thắng lọi, thì cuộc khởi nghĩa phải có tính chất là cuộc khởi nghĩa của quần chúng chứ không phải cuộc nổi loạn
Những hành động đó thất bại vì không có đường lối rõ rang, hệ tư tưởng chưa thực sự đúng đắn, không dùng toàn sức dân mà chỉ làm hao tổn sức lực...
Những hành động nhỏ lẻ như bạo động non, ám sát không gây hiệu quả triệt để mà thêm thiệt hại cho cách mạng do lực lượng...
Đăng nhập để bình luận