TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Ch t ch H Chí Minh ủ ị ồ là con người Việt
Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm chất đạo
đức, khí phách của dân tộc. Trong quá trình
lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã
để lại cho chúng ta tư tưởng ngoại giao mẫu
mực, mãi mãi soi sáng hoạt động của Đảng ta
và cho nhà nước ta. Tư tưởng về kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được Hồ
Chí Minh bàn đến toàn diện và sâu sắc. Đại
đoàn kết dân tộc là nội dung...

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, tài liệu môn tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, chủ nghĩa xã hội

ppt 64 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận