Phát triển những nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Người là hiện thân của đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đạo đức là "gốc" của người cách mạng

Từ khóa: Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh, nguyên tắc đạo đức, rèn luyện đạo đức

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:208 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận