Pháp luật về công ty

Công ty ra đời vào khoảng thế kỷ XIII ở một số nước châu Âu do điều kiện buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên, pháp luật về công ty gắn liền với sự ra đời của CNTB.
Ở Việt Nam, luật công ty ra đời muộn và chậm phát triển. Pháp luật về công ty xuất hiện ở VN vào thời kỳ Pháp thuộc.
Đăng nhập để bình luận