PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

Thuế thu vào thu nhập:
Thuế thu vào thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tạo nguồn thu cho NSNN và điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
Pháp luật thuế thu vào thu nhập:
Pháp luật thuế thu vào thu nhập là tổng hợp các qui phạm pháp luật do CQNN có thẩm quyền ban hành và thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp các loại thuế thu vào thu nhập theo qui định của pháp...

Từ khóa: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 60 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận