NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN

Mục tiêu của người học cần đạt được về kiến thức và kĩ năng:
- Nêu được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và 3 bộ phận cấu thành
- Hiểu được những điều kiện, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Nắm được đối tượng, phương pháp, mục đích và yêu cầu nghiên cứu, học
tập môn học
- Phân tích được vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn phong trào
cách mạng thế giới...
Đăng nhập để bình luận