Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.

Từ khóa: nguyên lý triết học, chủ nghĩa mác lenin, triết học cơ bản, cách mạng thế giới, học thuyết mac lenin, công xã nguyên thủy

ppt 34 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:54 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận