Gíao trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của
xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về
nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà
nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã
hội là nhà nước và pháp luật.

Từ khóa: Quản lí nhà nước, pháp luật- nhà nước, quản lí kinh tế, pháp luật đại cương, giáo trình pháp luật, tài liệu học đại học,

doc 149 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:227 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận