Giáo trình luật khiếu nại và khíếu kiện hành chính

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012. Đây là văn bản pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành. So với Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 thì Luật Khiếu nại có khá nhiều điểm mới, cần được nghiên cứu tìm hiểu để thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện. Xin được đề cập...

Từ khóa: Giáo trình luật khiếu nại , khíếu kiện hành chính, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 119 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận