Giáo trình luật công đoàn

ình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ .... Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và.ình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ .... Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và.
Đăng nhập để bình luận