Điều tra sự bùng phát thực phẩm

Kiểm soát sự lan truyền
Phát hiện và rút những thực phẩm bị nhiễm ra khỏi sự tiêu thụ.
Ngăn ngừa sự bùng phát trong tương lai.
Kích hoạt các nghiên cứu ngăn ngừa sự bùng phát

Từ khóa: bùng phát thực phẩm, kiểm soát sự lan truyền, thực phẩm bị nhiễm, thực phẩm nguy cơ sinh bệnh, điều tra dịch tễ, môi trường và thực phẩm,

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:232 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận