Địa vị pháp lý doanh nghiệpDoanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. (Khoản 1, Điều 4. LDN 2005)
Hãy kể tên các loại hình doanh nghiệp mà bạn biết?
* *

.2. Thành lập, đăng ký doanh nghiệp
Thành lập DN là quyền của cá nhân, tổ chức theo qui định của LDN (tùy theo từng loại hình cụ thể) và các qui định PL khác có liên quan. Người thành lập doanh nghiệp có...
Đăng nhập để bình luận