CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ CHÍNH VÀ CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN CỔ TRUYỀN

Giáo trình công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền ra
đời nối tiếp giáo trình công nghệ sản xuất mì chính và nước chấm được dùng giảng
dạy cho sinh viên ngành công nghệ lên men từ năm 1968 xuất bản tại Đại học Công
nghiệp nhẹ năm 1970. Từ đó đến nay, mặc dù sinh viên ngành công nghệ các sản
phẩm lên men vẫn học môn học này nhưng vẫn chưa có giáo trình chính thức....
Đăng nhập để bình luận