Chương 8: Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Tranh chấp kinh doanh, thương mại là
những xung đột chủ yếu về quyền và nghĩa
vụ liên quan đến lợi ích kinh tế phát sinh
giữa các thương nhân trong hoạt động kinh
doanh, thương mại.
Đăng nhập để bình luận