Câu hỏu pháp luật đại cương

Câu 1: Phân tích những giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch? Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các giải pháp đó? 1. Một là, ra sức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch cho toàn dân. ...

Từ khóa: Câu hỏu pháp luật đại cương, tài liệu Tội phạm học, luật dân sự, bài giảng luật, luật kinh doanh, pháp luật Việt Nam, Tình hình tội phạm

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận