Bài thuyết trình "Đường lối đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo"

Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.Quần chúng là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần, là chủ thể chân chính, quyết định sự phát triển của lịch sử.Đoàn kết toàn dân tộc, lấy công nông làm quân chủ lực, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế....

Từ khóa: bài thuyết trình, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chủ nghĩa Mác - Lênin, tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết

ppt 41 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:60 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận