Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, công tác thanh tra là một bộ phận hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Hồ Chí Minh đã dành tới trên 70 bài viết, bài huấn thị về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác thanh tra, kiểm tra và nhiều hoạt động liên quan đến công việc của ngành thanh tra. Mỗi bài viết, mỗi lời huấn thị của Người đối với công tác thanh tra và cán bộ làm công tác thanh tra...

Từ khóa: văn học, văn học nước ngoài, khoa học xã hội, công tác thanh tra, Tư tưởng Hồ Chí Minh

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận