TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

+ Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng nhân dân đã đưa Hồ Chí Minh đến với CNXH
+ Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa…
+ Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa…
+ Về kinh tế mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no ……

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh, Chủ nghĩa xã hội

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận