Tòa án nhân dân

“khi quyền lực lập pháp được sáp nhập với quyền lực hành pháp và tập trung trong tay một người hoặc một tập đoàn thì sẽ không có tự do được vị người ta có thể sợ rằng chính Nhà vua hay Nghị viện ấy sẽ làm những đạo luật độc đoán để thi hành một cách độc đoán.
Sẽ không có tự do nếu quyền xét xử không được phân biệt với quyền lập pháp và quyền hành pháp. Nếu quyền xét xử được sáp nhập vào quyền lập pháp thì sẽ không có tự do. Nếu quyền xét...
Đăng nhập để bình luận