TIỂU LUẬN: Tìm hiểu các nguồn thông tin du lịch và lữ hành


Đề tài này giới thiệu một cách khái quát về các nguồn thông tin có sẵn về du lịch, lữ hành và khách sạn. Nó được chia làm 8 phần: Các dịch vụ chú dẫn (tra cứu); Sách Danh mục và hướng dẫn tìm kiếm; các trung tâm lưu trữ tài liệu và cơ sở dữ liệu; Các tạp chí xuất bản định kỳ, Các hiệp hội nghề nghiệp và thương mại; Cơ quan chính phủ; niêm giám, sách xuất bản mỗi năm một kỳ, sách tóm tắt (sổ tay hướng dẫn) và một số gợi ý cuối cùng. Nó...

Từ khóa: tiểu luận, nghiệp vụ lữ hành, thông tin du lịch, thông tin lữ hành, dịch vụ du lịch, dữ liệu du lịch, du lịch Việt Nam

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận