Tiểu luận: Phân đoạn và lựu chọn thị trường mục tiêu công ty du lịch Festival

Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu được hiểu là vấn đề tập
trung nổ lực của doanh nghiệp đúng thị trường, xác định cho mình một cách riêng, một
hình ảnh riêng, mạnh mẽ và nhất quán để khẳng định khả năng vốn có của doanh
nghiệp.
Đăng nhập để bình luận