THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN "TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI"

Tồn tại xã hội là toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội, bao gồm 3 yếu tố: Điều kiện địa lý VD: nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm,lượng mưa lớn,thời tiết diễn biến thất thường….
Các xã hội trong lịch sử, muốn tồn tại và phát triển phải lao động sản xuất làm ra của cải vật chất nuôi sống xã hội. Muốn lao động sản xuất, xã hội phải có một số người nhất định (dân số) mới có nguồn lực lao...

Từ khóa: thuyết trình triết học, triết học Mác Lênin, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, quan hệ biện chứng, lao động sản xuất

ppt 34 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:59 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận