Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Thảo luận đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người”.Vận dụng quan điểm đó vào sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay.
Nội dung chính:
Quan điểm HCM vè con người.
Quan điểm HCM về chiến lược trông người.
Sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của
nước ta.
Đăng nhập để bình luận