Tập bài giảng Pháp luật Đại cương - Th.s Phạm Anh Tuấn

Lịch sử loài người đã có thời kỳ không có Nhà nước và pháp luật. Nhưng từ khi Nhà nước và pháp luật xuất hiện thì đó là một hiện tượng phức tạp và liên quan chặt chẽ đến lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp và các dân tộc trong xã hội.
Đăng nhập để bình luận