Pháp luật về công ty hợp danh

* Hội đồng thành viên:
- Bao gồm tất cả thành viên
- Là Cơ quan quyết định cao nhất của Cty
- Hoạt động theo chế độ tập thể, không thường xuyên
- Họp ít nhất mỗi năm một lần
- Hội đồng thành viên có thể được triệu tập họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên (nhóm thành viên) sở hữu trên 25% vốn điều lệ.
Đăng nhập để bình luận