NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo
Trung ương, Hà nội-2007 để sử dụng tại Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể
chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công ty.
Các câu chuyện dưới đây được đã được sắp xếp theo chủ đề để thí sinh các
đơn vị tham khảo.
Đăng nhập để bình luận