LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa,
đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đã hoàn toàn dựa vào và chỉ dựa
vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận
rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải chuyển biến thành xã hội xã
hội chủ nghĩa.

Từ khóa: đề cương bài giảng, tài liệu học đại học, đường lối cách mạng, chủ nghĩa mac lenin, chủ nghĩa xã hội, lịch sử đảng, Đảng cộng sản

doc 34 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận