Kiến thức phục vụ nhà hàng

Các tiêu chuẩn của thái độ lịch sự:
Dùng những câu nói lịch sự phù hợp với ngữ cảnh
Dùng những câu chào đúng lúc
Dùng những từ lịch sự tôn trọng chỉ danh từ như Ngài, quý…
Tạo ấn tượng tốt khi phục vụ là tài sản vô hình.
Đăng nhập để bình luận