Gíao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam
gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Vào
giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ
phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa của
Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ. Bắt đầu từ mùa xuân năm
1930, dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Hồ Chí Minh, dân...

Từ khóa: văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa việt nam, nền văn hóa tiên tiến, kiến thức lịch sử, di tích lịch sử văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

doc 103 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:219 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận